Regulamin

Regulamin sklepu internetowego Hansa Wear

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Właścicielem sklepu internetowego Hansa Wear, działającego pod adresem internetowym www.hansawear.com jest firma MAMY TO Łukasz Chomyn, z siedzibą w Warszawie, 01-864, przy ulicy Kochanowskiego 5/90, której nadany został numer NIP 8811405812, numer REGON 145938461 oraz numer BDO 000467176.

2. Kontakt ze Sklepem jest możliwy:

a. pisemnie: Hansa Wear / MAMY TO Łukasz Chomyn, ul. Kochanowskiego 5 m 90, 01-864 Warszawa

b. przy użyciu poczty elektronicznej - za pomocą adresów e-mail:

orders@hansawear.com - w sprawach dotyczących obsługi zamówień, wysyłek, zwrotów oraz reklamacji.

hello@hansawear.com - w sprawach ogólnych, zapytaniach ofertowych, dystrybucyjnych, marketingowych i PR.

3. Sklep internetowy Hansa Wear działa na podstawie zasad określonych w niniejszym Regulaminie ("Regulamin sklepu internetowego Hansa Wear"). Niniejszy Regulamin stanowi integralną część Umowy Sprzedaży artykułów oferowanych przez sklep internetowy Hansa Wear.

4. Regulamin Sklepu określa ogólne zasady korzystania ze Sklepu, warunki składania zamówień, warunki dotyczące płatności obowiązujące dla Sklepu, warunki dotyczące dostaw, warunki i zasady dotyczące odstąpienia od umowy, reklamacji i zwrotów oraz prawa Klienta będącego konsumentem.

5. Regulamin dostępny jest dla każdego użytkownika sklepu, pod adresem: www.hansawear.com/strona/regulamin

6. Regulamin obowiązuje od dnia 28.02.2021.

7. Przed skorzystaniem ze Sklepu, Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i zaakceptowania jego treści.

8. Klientem Sklepu może być wyłącznie osoba fizyczna, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych, zobowiązująca się do korzystania ze Sklepu zgodnie z prawem, zgodnie z przeznaczeniem Sklepu, zgodnie, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

9. Produkty widoczne na stronie internetowej sklepu Hansa Wear nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego, a wyłącznie zaproszenie do zawarcia umowy, określone w art. 71 Kodeksu Cywilnego

10. Sklep Hansa Wear prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem strony internetowej www.hansawear.com z wykorzystaniem środków komunikowania się na odległość. Umowy sprzedaży zawierane między Klientem a Sklepem są umowami zawartymi na odległość.

11. Sklep Hansa Wear działa i realizuje zamówienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

12. Do korzystania ze Sklepu konieczny jest dostęp do sieci Internet, łącze o przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s, zainstalowana przeglądarka internetowa wraz z włączoną obsługą plików cookies oraz Java Script, posiadanie aktywnego adresu e-mail.

13. Sklep zastrzega sobie możliwość czasowego zawieszenia działalności, w celach dokonania prac utrzymaniowych, rozwojowych lub modernizacyjnych.

14. Definicje:

Sklep – sklep internetowy Hansa Wear, działający pod adresem internetowym www.hansawear.com oparty na rozwiązaniach platformy Shoper (https://www.shoper.pl/ ), NIP:9452156998, REGON:121495203, KRS:0000395171, której właścicielem jest Shoper S.A ul. WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA 79, 31-280 KRAKÓW, MAŁOPOLSKIE), którego operatorem jest firma MAMY TO Łukasz Chomyn, z siedzibą w Warszawie, 01-864, przy ulicy Kochanowskiego 5/90, której nadany został numer NIP 8811405812, numer REGON 145938461 oraz numer BDO 000467176

Umowa Sprzedaży - Umowa zawarta przez strony na odległość z wykorzystaniem elektronicznych kanałów komunikacji.

Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą funkcji Koszyk w Sklepie i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży ze Sprzedawcą.

Klient - osoba fizyczna lub osoba prawna prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą korzystająca ze Sklepu Internetowego Hansa Wear poprzez złożenie w nim Zamówienia.

 

§ 2

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIEŃ

1. Składanie zamówień przez Klienta na produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu Hansa Wear możliwe jest wyłącznie po podaniu niezbędnych do realizacji Zamówienia danych osobowych, wybraniu sposobu płatności, sposobu dostawy oraz zaakceptowania Regulaminu i Polityki Prywatności sklepu, umożliwiających realizację zamówienia.

2. Składanie zamówień odbywa się poprzez wskazanie produktów, które Klient chce nabyć, poprzez użycie przycisku „Do koszyka” na stronach prezentujących produkty, w ramach sklepu Hansa Wear (dodanie produktu do Koszyka nie oznacza złożenia zamówienia, ale jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia. Produkty mogą być dodawane i usuwane z Koszyka), następnie potwierdzenie zamówienia poprzez użycie przycisku „Zamawiam”, wybranie sposobu dostawy, wybranie sposobu płatności oraz akceptację Regulaminu i Polityki Prywatności sklepu.

3. Podane przez Klienta podczas składania zamówienia dane powinny być zgodne ze stanem faktycznym i prawnym. W przypadku niespełnienia tego warunku (podania danych niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych) Sklep zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia. W przypadku gdy zachodzi podejrzenie, że dane są niepoprawne, Sklep może przesłać do Klienta drogą mailową prośbę o potwierdzenie lub uzupełnienie danych.

4. W przypadku podania przez Klienta niepełnych, błędnych lub nieprawdziwych danych, Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostarczeniu przedmiotu zamówienia, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie.

5. Składając zamówienie, Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych, podanych podczas składania zamówienia, w celach koniecznych do wykonania Umowy Sprzedaży.

6. Złożenie i potwierdzenie zamówienia pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny towaru i kosztów dostawy przez Klienta.

7. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z przyjęciem Zamówienia do realizacji.

8. Wysyłka zakupionego towaru realizowana jest w poniedziałki, środy i piątki, nie później niż w ciągu 5 dni liczonych od momentu zaksięgowania płatności na rachunku bankowym Sklepu Hansa Wear.

9. Klient może składać w Sklepie Zamówienia 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu.

10. Po złożeniu zamówienia w Sklepie Klient otrzyma, na wskazany przez siebie podczas składania Zamówienia adres e-mail, potwierdzenie złożenia zamówienia, wraz z numerem zamówienia. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sklepem. Od tej chwili Sklep zobowiązany jest zrealizować zamówienie zgodnie z warunkami umowy, a Klient zobowiązany jest odebrania zamówionego przez siebie produktu.

W przypadku nieotrzymania w/w wiadomości e-mail w ciągu dwóch dni roboczych od złożenia zamówienia prosimy o kontakt mailowy: orders@hansawear.com

11. W przypadku złożenia przez Klienta Zamówienia, które po 48h (słownie: czterdziestu ośmiu godzinach) od jego złożenia pozostaje nieopłacone, Sklep zwróci się do Klienta drogą mailową z zapytaniem o decyzję dotyczącą zamówienia (anulowanie lub opłacenie). W przypadku nieotrzymania od Klienta odpowiedzi w ciągu 48h (słownie: czterdziestu ośmiu godzin) od przesłania przez sklep zapytania, Zamówienie zostanie anulowane. W takiej sytuacji Klient może powtórnie złożyć zamówienie.

12. Jeżeli Sklep nie będzie mógł zrealizować całości lub części zamówienia z powodu braku zamówionego towaru w magazynie czy innych przyczyn niezależnych, zawiadomi o tym fakcie Klienta niezwłocznie, drogą e-mailową, celem ustalenia czy w takiej sytuacji Klient chce anulować całe zamówienie, zrealizować je częściowo czy też skorzystać ze świadczenia zastępczego - wybrać inny, dostępny produkt w tej samej cenie, który zostanie mu wysłany w zastępstwie niedostępnego produktu. W przypadku anulowania zamówienia, jeśli Kupujący dokonał zapłaty, kwota ta zostanie mu zwrócona, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 (słownie: czternastu) dni na numer rachunku bankowego wskazany przez Kupującego.

 

§ 3

WARUNKI DOTYCZĄCE PŁATNOŚCI

1. Cena prezentowanych w Sklepie towarów wyrażona jest w złotych polskich, zawiera podatek od towarów i usług (VAT) i nie zawiera kosztów wysyłki.

2.Koszty wysyłki są doliczane do ceny zamawianych towarów. Koszty wysyłki ponosi Klient Sklepu.

3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany kosztów wysyłki i cen towarów, w tym przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych polegających na czasowej zmianie cen. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

4. Klient dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi wysyłki według cen produktów oraz kosztów dostawy z chwili złożenia zamówienia. Aktualne ceny towarów oraz wysokość kosztów dostawy widoczne na stronie www ( https://hansawear.com/) na poszczególnych etapach składania zamówienia. 

5. Obowiązującą formą płatności za zamówione towary są płatności online

Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy 6, kod 81-718, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000320590, numer NIP 5851351185, REGON 191781561. 

6. Płatności można dokonywać również przy użyciu kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro

7. W przypadku zaistnienia problemów technicznych uniemożliwiających skorzystanie z powyższej formy płatności lub innych uzasadnionych okoliczności Klient może dokonać płatności przelewem na rachunek bankowy Sklepu, w tym celu prosimy o kontakt mailowy: orders@hansawear.com

Zwrot środków następuje przelewem na konto Klienta, po wcześniejszym podaniu przez Klienta niezbędnych do tego danych.

 

§ 4

WARUNKI DOSTAW

1. Sklep internetowy Hansa Wear korzysta z usług kurierskich firmy DPD Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Mineralna 15 (02-274), spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS 0000028368, NIP 526-020-41-10.

2.Dostawa zakupionych w Sklepie towarów odbywa się wyłącznie na terenie Polski.

3. Wysyłki odbywają się trzy razy w tygodniu - w poniedziałki, środy i piątki z wykluczeniem dni ustawowo wolnych od pracy, przypadających w te dni tygodnia.

4. O zmianach lub przerwach w organizacji wysyłek Sklep informował będzie poprzez fanpage marki na portalu Facebook, mieszczący się pod adresem https://www.facebook.com/Hansawear/  a także drogą mailową - w przypadku Klientów, których złożyli już zamówienia, których dotyczyć będą zmiany lub przerwy w organizacji wysyłek. 

5. W przypadku zwrotu zamówienia do nadawcy z powodu błędnie podanego przez Klienta lub niepełnego adresu doręczenia, odmowy przyjęcia paczki przez adresata lub nieodebrania paczki w określonym terminie, Klient ponosi pełne koszta ewentualnej ponownej wysyłki oraz koszta wynikające ze zwrotu zamówienia.

 

§ 5

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1. Postanowienia niniejszego paragrafu dotyczą wyłącznie Klienta, który jest Konsumentem, czyli osobą fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

2. Klient ma prawo odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania przyczyn, w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu, w którym Klient wszedł w posiadanie zakupionych produktów, czyli od momentu doręczenia przesyłki. 

3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Klient musi w terminie 14 (słownie: czternastu) dni od momentu, w którym wszedł w posiadanie zakupionych produktów, poinformować sklep Hansa Wear, o swej decyzji o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, na drodze jednoznacznego oświadczenia (sugerowany wzór Oświadczenia dostępny jest TUTAJ), przesłanego na adres korespondencyjny: Hansa Wear / MAMY TO Łukasz Chomyn, ul. Kochanowskiego 5/90, 01-864 Warszawa / lub przesłanego w formie podpisanego skanu na adres e-mail: orders@hansawear.com.

4. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, zakupioną rzecz należy odesłać nie później niż w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od dnia, w którym Kupujący poinformował o odstąpieniu od niniejszej umowy.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Sklep zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep otrzyma odesłany przez Kupującego towar wraz z oświadczeniem wymienionym w punkcie 4 niniejszego paragrafu. Zwrotu towaru należy dokonać na adres MAMY TO Łukasz Chomyn, ul. Kochanowskiego 5/90; Warszawa 01-864.

6. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem należności, otrzymanych od Klienta, do chwili otrzymania towaru odesłanego przez Klienta w związku z odstąpieniem od Umowy Sprzedaży.

7. Koszta związane z odesłaniem towaru na adres Sklepu ponosi Klient.

8. Odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru ponosi Klient.

9. W przypadku gdy zwracane towary z winy Klienta nie będą nadawały się do ponownego wprowadzenia do sprzedaży, płatności nie zostaną zwrócone. Zwrócony towar zostanie odesłany do klienta po uprzednim uregulowaniu przez niego kosztów ponownej wysyłki w wysokości 15 (słownie: piętnastu) pln. O decyzji tego rodzaju Klient zostanie poinformowany drogą mailową. 

 

§ 6

REKLAMACJE

1. Sklep zobowiązany jest do dostarczenia zamówionego przez Klienta towaru bez wad.

2. Sklep ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu Cywilnego. Wyjątkiem jest sytuacja gdy Klient w momencie zawarcia umowy wiedział o wadzie, np. towar był sprzedawany po obniżonej cenie z uwagi na określoną usterkę. Wada ta nie będzie podlegała reklamacji. Sprzedawca nie uwzględnia również reklamacji towaru w oparciu o różnice w parametrach technicznych (kolorach, fakturze itp.) towarów, wynikające z różnic w ustawień monitorów komputerowych.

3. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się odpowiedzialność z tytułu rękojmi.

4. Klient ma prawo do złożenia reklamacji, w przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, w ciągu dwóch lat dnia od dostarczenia Klientowi towaru.

5. W ramach reklamacji Klient może żądać: wymiany towaru na nowy, usunięcia wady, obniżenia ceny towaru lub odstąpienia od umowy. Żądając obniżenia ceny, Kupujący powinien określić kwotę, o którą cena ma być obniżona. Obniżona cena powinna zostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

6. Reklamacja może zostać złożona na piśmie i wysłana na adres korespondencyjny Sklepu: Hansa Wear / MAMY TO Łukasz Chomyn, ul. Kochanowskiego 5/90, 01-864 Warszawa, lub przesłana w formie podpisanego skanu na adres e-mail: orders@hansawear.com. Sugerowany wzór reklamacji dostępny jest w TUTAJ

7. Sklep może żądać uzupełnienia reklamacji o towar, który jest przedmiotem reklamacji, dowód zakupu towaru, jego kopię lub skan.

8. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od jej złożenia lub, w przypadku gdy Sklep żąda uzupełnienia reklamacji, od dnia w którym Sklep otrzyma wymagane uzupełnienie reklamacji.

9. W przypadku nieudzielenia przez Sklep odpowiedzi na reklamację w ciągu 14 dni od jej złożenia lub, w przypadku gdy Sklep żąda uzupełnienia reklamacji, 14 dni od dnia w którym Sklep otrzyma wymagane uzupełnienie reklamacji, przyjmuje się, że reklamacja została przez Sklep uznana.

10. Sklep poinformuje Klienta o wyniku rozpatrzenia reklamacji w sposób tożsamy ze sposobem złożenia reklamacji przez Klienta (pisemnie lub drogą mailową).

11. W przypadku uznania reklamacji za uzasadnioną, Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta i - w zależności od sformułowanego w Reklamacji żądania - dokona obniżenia ceny o żądaną przez Klienta kwotę lub prześle Klientowi pełnowartościowy towar, a w przypadku braku takiej możliwości, zwróci Klientowi należną kwotę przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Klienta.

12. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Regulaminem, w przypadku stwierdzenia wady towaru zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego, w tym w szczególności przepisy o rękojmi.

 

§ 7

NEWSLETTER

1. Klient Sklepu Hansa Wear może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sklepu informacji handlowych drogą elektroniczną - w formie Newslettera.

2. Do rozsyłki Newslettera sklep Hansa Wear wykorzystuje rozwiązania platformy Freshmail, której właścicielem jest FRESHMAIL SP Z O O, z siedzibą przy ul. Al. 29 Listopada 155 C, 31-406 Kraków, KRS 0000497051, REGON 123040091, NIP 6751496393.

3. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera

4. Umowa o świadczenie bezterminowej usługi elektronicznej polegającej wysyłaniu Newslettera obowiązuje do momentu rezygnacji z usługi poprzez kliknięcie odpowiedniego linku zawartego w każdym z wysyłanych newsletterów lub wysłania na adres hello@hansawear.com prośby o usunięcie danego adresu z bazy newsletterowej.

 

§ 8

PLIKI COOKIES I POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Sklep Hansa Wear nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji na temat Klientów, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

2. Pliki cookies to dane informatyczne wysyłane przez serwisy internetowe, również przez sklep Hansa Wear, które następnie przechowywane są na urządzeniu końcowym Klienta.

3. Pliki cookies zawierają często informacje niezbędne do poprawnego lub lepszego funckcjonowania serwisu - w tym przypadku sklepu Hansa Wear

4. Pliki cookies wykorzystywane są do optymalizacji doświadczenia Klienta (np. zapamiętanie zawartości Koszyka sklepowego), tworzenia statystyk dotyczących zachowań Klientów w Sklepie, wyświetlania Klientowi reklam w innych serwisach na podstawie wizyt w Sklepie - w tym celu pliki cookies mogą być wykorzystywane również przez zewnętrznych partnerów sklepu i serwisy, z których Sklep korzysta w celach reklamowych.

5. Pliki cookies dzielimy na:

Stałe - przechowywane na komputerze Klienta po zakończeniu jego wizyty na stronie Sklepu

Tymczasowe - wykorzystywane tylko podczas bieżącej wizyty Klienta na stronie Sklepu i usuwane po jej zakończeniu

6. Klient może w każdej chwil usunąć pliki cookies ze swojego urządzenia końcowego, może to jednak mieć wpływ na działanie Sklepu podczas kolejnych wizyt Klienta w sklepie.

7. Administratorem danych osobowych wykorzystywanych przez Sklep celem realizacji zamówień i wysyłki Newslettera jest firma MAMY TO Łukasz Chomyn, z siedzibą w Warszawie, 01-864, przy ulicy Kochanowskiego 5/90, której nadany został numer NIP 8811405812, numer REGON 145938461 oraz numer BDO 000467176.

8. Szczegóły dotyczące polityki prywatności określa osobny dokument "Polityka prywatności" dostępny pod adresem: https://www.hansawear.com/files/polityka-prywatnosci.pdf

 

§ 9

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Sklep zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Zmiany te nie dotyczą zamówień przyjętych do realizacji.

2. O zmianach w Regulaminie Sklep będzie informował poprzez fanpage Sklepu Hansa Wear na facebooku, znajdujący się pod adresem: https://www.facebook.com/Hansawear/ oraz na stronie Sklepu.

3. Strona internetowa Sklepu, w tym powiązany z nią blog, znajdujący się pod adresem https://hansawear.shoplo.com/blog/hansa-wear-blog-follow-the-sea zawiera treści chronione prawem autorskim (zdjęcia, teksty, znaki towarowe). Osoby odwiedzające stronę internetową Sklepu zobowiązują się do przestrzegania praw własności intelektualnej (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych).

4. Ewentualne spory powstałe między Stronami, rozstrzygane będą przez sąd powszechny na zasadach ogólnych. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, zastosowanie mają przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Płatności Shoper

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl